Nabízíme

Veřejné osvětlení

-ekonomická optimalizace vstupních a provozních nákladů (optimalizace poměru investičních nákladů, nákladů na el. energii a údržbu; posouzení TCO – celkových nákladů vlastnictví)

-zpracování podkladů pro standardizaci

-zpracování koncepce provozu a rozvoje

Výběrová řízení

-technicko-ekonomická podpora při vypisování výběrových řízení na:

-zpracování textů výzev nebo jejich dílčích částí (především vymezení technických požadavků; stanovení ekonomických kritérií apod.).

-technicko-ekonomická podpora při vyhodnocování výsledků výběrových řízení

*samozřejmou podmínkou pro možnost poskytování podpory při výběrových řízení je vlastní neúčast v předmětné soutěži

Projekce

-zpracování návrhů soustav veřejného osvětlení: opravy, revitalizace, investice

-zpracování návrhů osvětlení sportovišť

-zpracování kompletních projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti a zajištění příslušných povolení stavebního úřadu

-osvětlování architektonických objektů

Všechny návrhy a projekty zpracováváme jako ekonomicky zdůvodnitelné (z hlediska TCO) a za dodržení platných světelně-technických norem.

Technický dozor investora případně autorský dozor projektanta

Pasportizace

-dokumentace a zhodnocení aktuálního stavu veřejného osvětlení, komunikací, dopravního značení, mobiliáře

-zpracování návrhů opatření a dalšího rozvoje

Standardizace

-zpracování standardů pro projektování a montáž veřejného osvětlení (standardy používaného materiálu)

Standardy následně slouží jako závazná metodika pro projektanty a dodavatele veřejného osvětlení.

Zavedením standardů je následně zjednodušena specifikace výzev pro výběrová řízení na zpracování projektů i dodávek veřejného osvětlení.